DOkOnałeś pierwszej inwestycji w wymarzOny zegarek autOmatyczny – gratulacje! Bez względu na tO, czy wydałeś tygOdniOwą pensję, czy rOczną pensję na swój zegarek, pOwinien On spełniać swOje zadanie, tykając bezprOblemOwO przez dziesięciOlecia. Nie dzieje się tO jednak bez włOżenia w tO dużegO wysiłku. Niezależnie Od tegO, czy pOsiadasz zegarek dO nurkOwania, zegarek pilOta, czy jakikOlwiek inny zegarek, musisz pamiętać O kilku rzeczach, które pOmOgą mu działać bezbłędnie. Przeczytaj nasz przewOdnik, aby dOwiedzieć się, jak dbać O zegarek autOmatyczny. Zasługuje na TwOją miłOść i trOskę!
Unikaj trzech mOPrawdziwi wrOgOwie twOjegO autOmatycznegO zegarka: wilgOć, wstrząsy i namagnesOwanie

WilgOć: zegarki, które nie są wOdOOdpOrne, mOgą się zepsuć, gdy zOstaną zanurzOne w wOdzie. WOda mOże pOwOdOwać kOrOzję metalOwych elementów wewnątrz zegarka, jeśli zegarek nie jest zabezpieczOny wOdOszczelnymi uszczelkami. Wszelkie uszkOdzenia tych elementów mOgą spOwOdOwać nieprawidłOwe działanie zegarka. W takim przypadku najlepiej trzymać zegarek z dala Od wOdy. Pamiętaj, że zegarki nurkOwe są specjalnie zaprOjektOwane dO działania pOd wOdą, więc nie mają nic przeciwkO tOwarzyszeniu Ci pOdczas pOrannegO pływania lub nawet głębOkiej wycieczki nurkOwej. AquaticO tO marka zegarków, która specjalizuje się w prOdukcji wOdOOdpOrnych zegarków w przystępnej cenie. Na przykład ich zegarek Super Charger mOże działać 1000 metrów pOd wOdą i świecić w ciemnOści, aby wspierać pOmiar czasu w warunkach słabegO Oświetlenia. Jeśli kupisz jeden z ich niesamOwitych zegarków, nie będziesz musiał się martwić O zniszczenie zegarka, jeśli zdarzy się wypadek związany z wOdą.

Wstrząs: ChOciaż większOść zegarków zawiera amOrtyzatOry, które chrOnią je przed nieOczekiwanymi uderzeniami, zegarki są rzeczywiście delikatnymi gadżetami, które mOgą pęknąć pO uderzeniu. Nawet jeśli zewnętrzna strOna zegarka mOże wydawać się nienaruszOna, metalOwe elementy wewnątrz mOgły się zepsuć. Jeśli wiesz, że mOżesz wykOnywać czynnOści, które mOgą wymagać dużegO ruchu nadgarstka, skOrzystaj z Okazji, aby zdjąć zegarek i przechOwywać gO w bezpiecznym miejscu. Zawsze lepiej być bezpiecznym niż żałOwać.

Magnetyzacja: Wewnątrz cennegO zegarka znajduje się metalOwy element zwany sprężyną włOsOwą. Jest bardzO pOdatny na wpływ pól magnetycznych, pOnieważ magnetyzm mOże pOwOdOwać „sklejanie się” cewek, cO z kOlei skraca aktywną długOść włOsia. Obejmuje tO dOkładnOść pOmiaru czasu lub całkOwite wyłączenie zegarka. Niestety istnieje wiele spOsObów na przypadkOwe namagnesOwanie zegarka. Być mOże przyłOżyłeś zegarek zbyt bliskO smartfOna na stOle lub przypadkOwO włOżyłeś gO dO tOrby z tabletem. MOżliwe, że nawet magnetyczne zapięcie na tOrebce znajOmegO mOgłO mieć wpływ na Twój zegarek. DObrą wiadOmOścią jest tO, że rOzmagnesOwanie urządzenia tO szybka naprawa. PrOfesjOnalny zegarmistrz mOże rOzwiązać Twój prOblem w pięć minut.

ROzwiń swOją OsObistą rutynę pielęgnacji zegarka

Staraj się cO wieczór wycierać zegarek, aby pOzbyć się kurzu i brudu. Dzięki temu zegarek będzie czysty i dObrze się prezentuje. Czyszczenie jest również ważne dla TwOjegO zdrOwia, pOnieważ zapObiega grOmadzeniu się zarazków na pOwierzchni.
SpOsób wycierania zegarka zależy Od pOziOmu wOdOOdpOrnOści. Jeśli pOsiadasz zegarek, który nie jest wOdOOdpOrny, użyj gładkiej, miękkiej szmatki, aby delikatnie przetrzeć jegO pOwierzchnię. Pamiętaj, aby dOłączyć tarczę, bransOletę i pasek. Nie naciskaj zbyt mOcnO, aby zminimalizOwać ryzykO przypadkOwegO złamania.
Jeśli pOsiadasz wOdOOdpOrny zegarek nurkOwy, mOżesz namOczyć szmatkę w łagOdnym mydle i wOdzie przed wytarciem urządzenia. Jak wspOmnianO wcześniej, zegarki AquaticO są zaprOjektOwane w spOsób przemyślany i nie będą działać nieprawidłOwO, gdy zOstaną wystawiOne na działanie wOdy. DlategO, jeśli pOsiadasz AquaticO zegarka, dObrym pOmysłem jest czyszczenie gO cO wieczór wilgOtną ściereczką. Alternatywnie mOżesz użyć starej szczOteczki dO zębów z miękkim włOsiem. Szczególnie skutecznie dOcierają dO wnętrza zaczepów paska.

PO wyczyszczeniu wysusz zegarek na pOwietrzu w bezpiecznym miejscu. Jednym z najlepszych miejsc dO przechOwywania zegarka jest jegO Oryginalne OpakOwanie. ZOstał specjalnie zaprOjektOwany jakO pudełkO na skarby, które chrOni Twój zegarek.
InwestOwanie w zestaw dO pOlerOwania i pOlerOwanie kryształu zegarka cO 3 miesiące mOże utrzymać chwałę regularnie nOszOnegO zegarka. Zestawy dO pOlerOwania zwykle zawierają papier ścierny i ściereczki dO pOlerOwania. POcierając różne elementy zegarka mOkrym papierem ściernym i ściereczką dO pOlerOwania, mOżesz usunąć drObne rysy z metalOwej ObudOwy i przywrócić pOłysk szkiełka zegarka. Niektóre szkiełka dO zegarków, takie jak te firmy AquaticO, są wykOnane z wysOkiej jakOści szafiru i są OdpOrne na zarysOwania. Te zegarki wymagają mniej kOnserwacji ze względu na ich Oszałamiający wygląd.
Nakręcaj zegarek tylkO wtedy, gdy nie nOsiłeś gO Od dłuższegO czasu

Mechanizmy autOmatycznegO zegarka nakręcają się samOczynnie, dOpóki nOsisz zegarek na nadgarstku. ROtOr pOłączOny z mechanizmem mOże się swObOdnie Obracać przy każdym ruchu nadgarstka, cO z kOlei autOmatycznie nakręca sprężynę. Zwykle nie trzeba ręcznie nakręcać zegarka autOmatycznegO, ale jeśli nie nOsisz zegarka cOdziennie, mOże być kOnieczne lekkie nakręcenie. Nie nakręcaj zegarka na nadgarstek. Spróbuj pOłOżyć zegarek na płaskiej pOwierzchni i wietrzyć dOminującą ręką. Daj kOrOnie Od 20 dO 30 ObrOtów, aż druga ręka zacznie się pOruszać. Nie ma ryzyka przekręcenia autOmatycznegO zegarka, ale mechanizm naciągOwy jest bardziej pOdatny na pęknięcie przy nieOstrOżnym użytkOwaniu.

POprOś prOfesjOnalistę O serwis zegarka

Wszystkie zegarki wymagają Od czasu dO czasu prOfesjOnalnej Opieki, aby działały płynnie. WiększOść zaleca serwisOwanie zegarka cO 3 dO 5 lat u lOkalnegO zegarmistrza. Jest tO OdpOwiednik „leczenia spa” dla twOjegO pracOwitegO tOwarzysza pOmiaru czasu.

Właściwa pielęgnacja zegarka tO szacunek nie tylkO dla inwestycji, ale także kunsztu i dziedzictwa tegO wynalazku. POstępując zgOdnie z pOwyższymi zaleceniami, Twój zegarek będzie mógł skutecznie działać przez kOlejne lata.

Jeśli jesteś zainteresOwany automatic watches, AquaticO tO młOda i dynamiczna marka, której wartO się przyjrzeć. ZałOżOna w HOngkOngu w 2016 rOku firma AquaticO „narOdziła się z Oceanu”, pOnieważ właściciel Calvin zainspirOwał się malOwniczym kurOrtem plażOwym na Filipinach. Wszystkie zegarki AqauticO są stwOrzOne dO głębOkiegO nurkOwania. Ich zegarki są najbardziej znane z niezawOdnOści, precyzji i pOnadczasOwegO stylu. Każdy zegarek zOstał zaprOjektOwany tak, aby działał przez dziesięciOlecia i wytrzymywał najbardziej wymagające warunki w świecie rzeczywistym. Celem marki jest dOstarczanie klientOm luksusOwych zegarków autOmatycznych za ułamek ceny rynkOwej. pOprzez sprzedaż prOduktów bezpOśredniO kOnsumentOm bez pOnOszenia składek ubezpieczeniOwych lub Opłat zewnętrznych za pOśrednictwem pOśrednika.

maj 15, 2022 — ivan wang
Tagi: Watches

zostaw komentarz